سند تحول دولت مردمی : ویرایش اول

سند تحول دولت مردمی سند طرح تحول دولت سیزدهم فهرست مطالب دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..۹ فصل اول – تعاریف

Read more

رفتار مالی دولت و نظام بانکی دربرداشت از منابع بانک مرکزی ریشه لجام گسیختگی نقدینگی است

الله مراد سیف در گفت و گو با رادار اقتصاد؛ رفتار مالی دولت و نظام بانکی دربرداشت از منابع بانک

Read more

لزوم تحول در نظام برنامه ریزی توسعه : به بهانه برنامه هفتم

  اله مراد سیف / سابقه برنامه ریزی اقتصادی در جهان به روی کار آمدن نظام سوسیالیستی در شوروی سابق

Read more