نقد و ارزیابی کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران

نقد و ارزیابی کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران

اله مراد سیف

نقدنامه اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دو فصلنامه، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰  صفحات ۱- ۱۷

دانلود مقاله

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *