رشد اقتصادی بولیوی از کجا آب می‌خورد؟

0 سایمون ویلسون (مترجم: آرش جوادی‌نژاد) / در میان حیرت بسیاری از ناظران، بولیوی اکنون تبدیل به سریعترین اقتصاد در

Read more