سند تحول دولت مردمی : ویرایش اول

سند تحول دولت مردمی سند طرح تحول دولت سیزدهم فهرست مطالب دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..۹ فصل اول – تعاریف

Read more