راهبردهای اقتصادی استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ایران

فایل صوتی سخنرانی در دانشگاه عالی دفاع ملی با موضوع راهبردهای اقتصادی استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ایران : (مهر ماه ۱۳۹۴)

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *