الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی

۰ فصلنامه آفاق امنیت/ سال دهم / شماره سی و چهارم- بهار ۱۳۹۶ دریافت چکیده مقاله الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی

Read more

تعیین اقدامات اولویت دار برای دانش بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی

۰ تعیین اقدامات اولویت دار برای دانش بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی دریافت متن

Read more

الگوی پارادایمی مقابله با تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری

۰ الگوی پارادایمی مقابله با تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری دریافت متن

Read more

نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری

۰ پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماه نامه علمی  پژوهشی، سال

Read more

عوامل مؤثر بر شاخص شدت مصرف انرژی استان‌های کشور: رهیافت داده‌های تابلویی پویای فضایی

۰ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی – جلد ۱۴ – شماره ۵۳ – تابستان ۱۳۹۶  صفحات ۱۰۳-۶۱ نویسندگان : اله مراد

Read more

بررسی تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد دانش‌بنیان بر شدت انرژی استان‌های کشور

۰ پژوهشنامه اقتصاد انرژی، دوره ۵، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۰۱-۱۴۵ دریافت متن کامل نویسندگان اله‌مراد سیف۱؛ داود حمیدی

Read more