الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی

فصلنامه آفاق امنیت/ سال دهم / شماره سی و چهارم- بهار ۱۳۹۶ دریافت چکیده مقاله الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری

Read more

تعیین اقدامات اولویت دار برای دانش بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی

تعیین اقدامات اولویت دار برای دانش بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی دریافت متن کامل

Read more