پیامدهای سیاسی امنیتی پرداخت نقدی یارانه ها در بخش خانوار

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری سال سیزدهم، دوره جدید، شماره ۲ ،تابستان ۰۰۱۱ :۶۵ ـ ۱ پیامدهای سیاسی

Read more

روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی بخش دفاع و امنیت در جمهوری اسلامی ایران

روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی بخش دفاع در ج.ا.ایران صلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا  دوره و شماره: دوره ۵، شماره ۱۸،

Read more

تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی

تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Read more

مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

Read more

طراحی الگوی راهبردی نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی

مقاله پژوهشی: طراحی الگوی راهبردی نقشآفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاددانش بنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی قاسم علیپور محمدرضا خراشادی

Read more