چسبندگی قیمت ها در شرایط کاهش نرخ ارز

0 اله مراد سیف / در برخی برهه ها قیمت ارز در بازار آزاد به هر دلیل کاهش یافته و

Read more