نقد و ارزیابی کتاب مدل مفهومی مقاوم سازی اقتصادی مبتنی بر ادبیات متعارف در تطبیق با اندیشه مقام معظم رهبری

0 اله مراد سیف /  کتاب در صدد بوده که پیوندی مفهومی میان مقاوم سازی اقتصادی در ادبیات متعارف، با

Read more