پیامدهای سیاسی امنیتی پرداخت نقدی یارانه ها در بخش خانوار

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری سال سیزدهم، دوره جدید، شماره ۲ ،تابستان ۰۰۱۱ :۶۵ ـ ۱ پیامدهای سیاسی

Read more

تاثیر مولفه های سیاست اجرا شده بر اهداف اساسی در طرح بنزینی دولت

اله مراد سیف / اگر سه مساله مهم را بخواهیم در موضوع انرژی در ایران  نام ببریم این سه  عبارت

Read more

ارزیابی سیاست جدید بنزینی دولت

اله مراد سیف / با اعلام دولت بنزین سهمیه بندی و همزمان ۵۰ درصد به نرخ بنزین سهمیه ای و 

Read more

یارانه ها و اقتصاد ایران

اله مراد سیف / اقتصاد ایران را می توان با مشخصه پرداخت یارانه زیاد معرفی کرد . این مشخصه در

Read more

مساله اصلی در ارز ۴۲۰۰ تومانی

اله مراد سیف / این روزها ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن مورد مناقشه جدی تحلیلگران است . بسیاری حذف

Read more