تاثیر مولفه های سیاست اجرا شده بر اهداف اساسی در طرح بنزینی دولت

0 اله مراد سیف / اگر سه مساله مهم را بخواهیم در موضوع انرژی در ایران  نام ببریم این سه 

Read more

ارزیابی سیاست جدید بنزینی دولت

2+ اله مراد سیف / با اعلام دولت بنزین سهمیه بندی و همزمان ۵۰ درصد به نرخ بنزین سهمیه ای

Read more

ابعاد و پیامدهای اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها

0 اله مراد سیف بحث امروز ما یک بحث علمی و در عین حال اجرایی است. تمام قوای کارشناسی دولت

Read more