ابعاد و پیامدهای اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها

اله مراد سیف

بحث امروز ما یک بحث علمی و در عین حال اجرایی است. تمام قوای کارشناسی دولت برای درگیر شدن با این موضوع بسیج شده است و معتقدند که می تواند منشأ آثار مثبتی در اقتصاد ما باشد. البته در کنار این آثار مثبت (و یا پیش از ظهور این آثار مثبت)، پیامدهایی را نیز می توانددربر داشته باشد که باید در جای خودش به آن توجه کرد. اگر این پیامدها مورد بی توجهی قرار گیرد ممکن است اصل موضوع را تحت شعاع خود قرار داده و بعد از این همه سال که به تعبیری نوعی «اراده ملی» برای مواجهه با این «مشکل» ایجاد شده است، پیامدها موجب شود که ما از اصل موضوع عقب نشینی کنیم و اگرچنین اتفاقی بیفتد خسارت حاصل از آن جبران ناپذیر است.

<دریافت متن کامل>

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *