فایل صوتی سخنرانی ها و گفتگوهای من

بهره گیری از ظرفیت های مکتب شهید سلیمانی در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی

جهش تولید : گفتگوی من با رادیو اقتصاد برنامه رهیافت : (دوم اردیبهشت ۱۳۹۹)

 

نقش مجلس در اقتصاد مقاومتی : گفتگوی من با رادیو اقتصاد برنامه رهیافت : (اسفند ماه ۱۳۹۸)

 

 

 

ارائه من در مرکز اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با موضوع : مبانی خرد اقتصاد مقاومتی : (دی ماه ۱۳۹۶)

 

اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی : گفتگوی من با رادیو اقتصاد برنامه رهیافت مهر ماه ۱۳۹۸

 

 

اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی – گفتگوی من با رادیو اقتصاد برنامه رهیافت : (مهر ماه ۱۳۹۸)

 

سخنرانی من : تبیین نگاه راهبردی مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل : (اردیبهشت ۱۳۹۵)

 

 

سخنرانی من در دانشگاه عالی دفاع ملی با موضوع راهبردهای اقتصادی استحکام ساخت درونی قدرت ملی ج.ا.ایران : (مهر ماه ۱۳۹۴)