کتاب رهیافت های اقتصادی تحکیم ساخت درونی قدرت ملی

0

زمانی که تهدیدهای امنیت ملّی کشورها افزایش می‌یابد و یا دامنه آرمان ها، اهداف و منافع ملی آن ها گسترش پیدا می کند، زمینه لازم برای حداکثرسازی قدرت جهت حفظ امنیت و بقای سیاسی، و تحقق اهداف و تأمین منافع ملی فراهم می‌شود. البته این حداکثرسازی قدرت از سوی کشورهای مختلف با شیوه ها و ابزارهای گوناگونی صورت می پذیرد.گروهی از کشورها شیوه های کسب و افزایش قدرت خود را در چارچوب میزان وابستگی های سیاسی،نظامی،اقتصادی و فرهنگی به قدرت های بزرگ و یا عضویت در قطب بندی های منطقه ای و بین المللی تعریف می کنند.در حالی که عده ای دیگر از کشورها، به ویژه کشورهای برخوردار از نظام های ایدئولوژیک ، آرمان گرا و مستقل، پایه های قدرت ملی خود را بر توانمندی ها، قابلیت ها، امکانات و منابع داخلی و ملی خود قرار می دهند که از آن به عنوان قدرت ملی درونزا و یا ساخت درونی قدرت ملی یاد می شود. رهیافت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با انواع تهدیدها و در جهت تحقق آرمان ها و تأمین منافع ملی باید بر پایه استحکام ساخت درونی قدرت ملی  به عنوان قدرتی درونزا استوار باشد. بر این اساس و در شرایط حساس کنونی، تقویت و استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی خطیر و تعهدی غیرقابل اغماض و غیرقابل تأخیر است.

ساخت درونی قدرت ملی از ابعاد و جنبه های متعددی (سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و …) برخوردار است که هر یک به نوبه خود، درخور اهمیت و توجه ویژه است، لیکن شواهد نشان می دهد که یکی از مهمترین عرصه هایی که هم جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است در آن عرصه به موفقیت هایی شایسته و متناسب با اهداف و آرمان های متعالی نظام دست پیدا کند و هم  دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر بیشترین تهدیدات و اقدامات خود را متوجه آن عرصه کرده اند، حوزه های اقتصادی کشور است. لذا تقویت و مقاوم سازی این عرصه، هم اکنون باید جزو اولویت های اصلی مسوولین ارشد نظام باشد. زیرا این عرصه یکی از مهمترین، مؤثرترین و اولویت‌دارترین مؤلفه های تعیین‌کننده و تأثیرگذار بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتدار ملی کشور است.

بعد اقتصادی ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران از این ویژگی برخوردار است که نه تنها بر تمامی ابعاد دیگر، مؤلفه‌ها و اجزاء ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر دارد، بلکه در شرایطی نیز نقش تعیین کننده برای آن ها دارد. به عبارت دیگر در شرایطی حتی میزان تحقق آرمان‌ها و دستیابی به ارزش‌های والای نظام جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر میزان موفقیت و عدم موفقیت در ابعاد اقتصادی ساخت درونی نظام، قابل ارزیابی و قضاوت است. لذا ضرورت دارد تا هر چه سریعتر نظام اقتصادی کشور، به ویژه در ارتباط با ارکان اصلی جمهوری اسلامی و ابعاد اساسی ساخت درونی قدرت ملی، در سطح کلان مورد بازطراحی، بازسازی و توانمند سازی جدی قرار گیرد. دستیابی به این مهم اولا مستلزم درکی صحیح و شناختی کامل و جامع از مفهوم ساخت درونی قدرت ملی و ارکان اصلی آن و ثانیا نیازمند تدوین و اجرای راهبردهای کلان اقتصادی است که بتواند موجب تحکیم ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.

 

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *