سیاست جدید بنزینی دولت و راهکارهای حداقل سازی اثر تورمی آن

۰  اله مراد سیف / آنچه مردم از بازار داخلی  مشاهده می کنند، تغییرات بی رویه قیمت کالاها و خدمات در

Read more

ارزیابی طرح پیشنهادی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

۰ اله مراد سیف / مطابق آنچه  در مقدمه طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه منتشر شده است ،

Read more

دولت رفاه نفتی ریشه تورم ساختاری

۱+ اله مراد سیف / تورم در اقتصاد ایران یک مساله و بلکه یک معضل ساختاری است و چنانچه دیدیم

Read more