کتاب الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های استکبار جهانی

انقلاب اسلامی ایران که از  سال­های آغازین متحمل انواع فشارها را از جانب استکبار مواجه بوده ، در سال­های اخیر

Read more

طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی ( شهرداری تهران)

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، سال ۲۲ ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۳ :۱۸۳ -۱۵۱ طراحی و تبیین

Read more

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

فصلنامه آفاق امنیت/ سال هفتم / شماره بیست و پنجم – زمستان ۱۳۹۳ اله مراد  سیف        روزبه کمالی تاریخ دریافت

Read more

کالبد شکافی مسایل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

  کالبد شکافی مسایل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی>

Read more