اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعه پایدارسال شانزدهم  شماره دوم  تابستان ۱۳۹۵

صفحات   ۷۳-۹۸

مرتضی عزتی ۱  اله مراد سیف ۲   نادر مهرگان ۳  مجتبی ملکی شهریور ۴

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران

 

تاریخ  دریافت   ۹/۱۱/۱۳۹۲      تاریخ پذیرش    ۲۵/۱۲/۱۳۹۳

 چکیده

در این مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های  ۱۳۹۰-۱۳۵۸ ۱۳۳۱ و روش تحلیل روش خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش )کاهش(  در درآمدهای نفتی، باعث افزایش )کاهش(   ۲۹/.  درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک رصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش ۱/۹۵  و ۱/۶۳ درصدی در سرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش ۱/۲۶ درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

طبقه بندی JEL : O32, D72, D73

 

  • استادیار دانشگاه تربیت مدرس mezzati@modares.ac.ir
  • دانشیار دانشگاه امام حسین )ع( dr_a_seif@yahoo.com
  • استاد دانشگاه بوعلی سیناmehregannader@yahoo.com
  • دکترای اقتصاد دانشگاه امام حسین )ع( mojtabamaleki38@yahoo.com

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *