کتاب راهبردهای بهره وری و اقتصاد ملی

کتاب راهبردهای بهره وری و اقتصاد ملی

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کم‌ترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارآیی و بهره‌وری بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و در برگیرنده کارآیی و اثربخشی است که افزایش آن به‌ منظور ارتقاء سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و دوام یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به بهره‌وری دانسته‌اند. بطور کلی اهمیت و شناخت بهره‌وری منحصر به مکاتب و جوامع سرمایه‌داری و سوسیالیسم نبوده و در مکتب و جامعه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است.

با وجود این‌که ج.ا. ایران از جمله کشورهایی است که از وجود منابع خدادادی طبیعی و خصوصاً نفت بهره می‌برد ولی سهم پایین رشد بهره‌وری ملّی در اقتصاد کشور بیان‌گر آن است که کشور در استفاده از منابع طبیعی خود از یک روش نظام‌یافته و منسجم پیروی نمی‌نماید. از طرف دیگر چشم‌انداز ج.ا. ایران به تعیین جایگاه اول ج.ا. ایران در افق ۱۴۰۱ اشاره دارد و برنامه‌های توسعه نیز رشد هشت درصدی بهره‌وری ملّی را قایل شده است، بیان کننده این نکته مهم است که جامعه برای تحقق اهداف خود باید در یک حرکت نظام‌یافته و منسجم ابزارها و روش‌های خود را متناسب با اهداف کلان و ملّی سازماندهی نماید و منابع و فرصت‌ها را به خوبی شناسایی و احصا نماید و به خوبی این منابع را به برنامه‌ها تخصیص دهد.

تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه اسناد راهبردی کشور موید آن است که موضوع بهره‌وری ملی و چگونگی ارتقای آن از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان کشور و از جمله مسائل اساسی اقتصاد ایران است. چرایی پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سطح خرد و نیز پایین بودن نرخ رشد اندک بهره‌وری مجموعه عوامل در سطح ملی از جمله مسائل مهمی در اقتصاد ایران هستند که عبور از آنها برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و جامعه آرمانی نظام اسلامی به یک ضرورت برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است. از این‌رو، دانشگاه عالی دفاع ملی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، تدوین راهبردهای ارتقای بهره‌وری ملی ج . ا . ایران در راستای تحقق جهاد اقتصادی را به عنوان موضوع مطالعه گروهی دانشجویان دوره اول مدیریت راهبردی دانش و پنجم مدیریت راهبردی نظامی تحت مسئولیت استاد محور دکتر اله مراد سیف  و راهنمایی چهار تن دیگر از اساتید قرار داد تا بتواند به مسأله اصلی این تحقیق که عوامل اساسی مؤثر بر ارتقای بهره‌وری ملی در ج.ا. ایران کدامند و چگونه می‌توان بهره‌وری ملی را ارتقا داد و راهبردهای برون‌رفت از این وضعیت برای ارتقای بهره‌وری ملی در ج. ا. ایران با رویکرد جهادی کدامند؟ پاسخ دهد. این کتاب حاصل چنین پژوهشی است که نزدیک به دو سال انجام آن به طول انجامیده است .

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *