جای خالی یک نظریه اقتصادی در دولت سیزدهم

اله مراد سیف / اقتصاد ایران از فراز و نشیب های زیادی عبور کرده و معجونی از چالش ها و

Read more

دولت سیزدهم و مدیریت بازار ارز

اله مراد سیف / دولت سیزدهم در شرایط دشواری از اوضاع اقتصادی سکان دار کشور شده و با مسایل پیچیده

Read more

وضعیت جاری اقتصاد و اقدامات فوریتی مورد لزوم دولت رئیسی

اله مراد سیف / این یادداشت در شرایطی نوشته شده است که کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس در حال

Read more

«حکمرانی تورمی» و «تورم حکمرانی»

اله مراد سیف / مدل حکمرانی اقتصادی در کشور ما تورم پایه و به اصطلاح بکار رفته در این یادداشت

Read more