مفهوم شناسی و ارزیابی «فقر اقتصادی» به عنوان زمینه ساز تهدید امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

مجله: آفاق امنیت » تابستان ۱۳۹۴ – شماره ۲۷ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۴۰ صفحه – از ۶۷ تا ۱۰۶) نویسنده : سیف، اله مراد؛ ملکی شهریور، مجتبی؛ مفهوم شناسی و

Read more