مفهوم شناسی الگوی بومی توسعه جمهوری اسلامی ایران

۰ اله مراد سیف فصلنامه مطالعات بسیج، سال سیزدهم، شماره ۴۸ ، پاییز ۱۳۸۹ <دریافت متن کامل> چکیده پرداختن به

Read more

ابعاد و پیامدهای اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها

۰ اله مراد سیف بحث امروز ما یک بحث علمی و در عین حال اجرایی است. تمام قوای کارشناسی دولت

Read more