ارزیابی طرح پیشنهادی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

۰ اله مراد سیف / مطابق آنچه  در مقدمه طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه منتشر شده است ،

Read more

مفاسد اقتصادی و راهبردهای سه گانه مقابله

۲+ اله مراد سیف / در اینکه فساد از هر نوع آن تخریب کننده همه بنیان هایی است که می

Read more

چهل سالگی نظام و محورهای تحول در آینده : توسعه و تقویت شفافیت

۰ نظام جمهوری اسلامی ایران که انقلاب اسلامی را به عنوان انقلابی اصیل در پشتوانه خود دارد، از آن جهت

Read more