رابطه تورم با گرانی : چرا وضعیت معیشتی مردم با کنترل تورم بهتر نمی شود؟

1+ اله مراد سیف / تورم به افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتها گفته می شود. دو نکته مهم این تعریف

Read more

پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۸ : چه خواهد شد؟

0 اله مراد سیف / سال آتی از یک جهت مهمترین سال اقتصادی در دوران پس از انقلاب اسلامی است

Read more

سخنی با نمایندگان : بسیج منابع ملی به جای امید بستن به دیگران

0 بودجه، آیینه تلاش حاکمیت در سال پیش رو می باشد و از این رو جهت گیری های واقعی بودجه

Read more