مساله اصلی در ارز ۴۲۰۰ تومانی

0 اله مراد سیف / این روزها ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن مورد مناقشه جدی تحلیلگران است . بسیاری

Read more

آشفتگی ارزی و آزمونی تاریخی

0 اله مراد سیف شرایط نوسانات و تلاطم ارزی حاضر به خوبی بیان کننده یک جدال پر قدرت در صحنه

Read more