عوامل اساسی و الزامات مهار تورم و رشد تولید

اله مراد سیف / اقتصاد ایران به رغم مشکلاتی که هم اکنون تجربه می کند که از جمله آنها تورم

Read more

تلاطم اقتصاد تورمی و لنگر اسمی نرخ ارز

اله مراد سیف  / سیاست های ارزی دولت در دوره جناب همتی  را می توان لز جهت ثبات بخشی به نرخ

Read more

آشفتگی ارزی و آزمونی تاریخی

اله مراد سیف شرایط نوسانات و تلاطم ارزی حاضر به خوبی بیان کننده یک جدال پر قدرت در صحنه انتظارات

Read more