سخنرانی : اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور

اله مراد سیف اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور نقش اقتصاد مقاومتی در مهار تهدیدات نوظهور (باتاکید بر پدیده دیکتاتوری نهادی

Read more

الگوسازی مقاومت اقتصادی در اقتصاد خرد

اله مراد سیف مقدمه : اقتصاد مقاومتی از نظر مکتب شناسی اقتصادی در حوزه «اقتصاد سیاسی» جای دارد . لذا

Read more