سیاستگذاری اقتصادی در ایران و علل ناکامی ها

اله مراد سیف / سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما اغلب فاقد کارآمدی لازم به نظر می رسد و یا حداقل

Read more

الگوسازی مقاومت اقتصادی در اقتصاد خرد

اله مراد سیف مقدمه : اقتصاد مقاومتی از نظر مکتب شناسی اقتصادی در حوزه «اقتصاد سیاسی» جای دارد . لذا

Read more