شاخص های حمایت از تولید ملی

0 اله مراد سیف / در علم اقتصاد تولید به جریان فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود. از

Read more

رونق تولید : چالش ها و فرصت ها

1+ اله مراد سیف / در علم اقتصاد، اصطلاح «تولید» به فرایند فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود

Read more

سخنی با نمایندگان : بسیج منابع ملی به جای امید بستن به دیگران

0 بودجه، آیینه تلاش حاکمیت در سال پیش رو می باشد و از این رو جهت گیری های واقعی بودجه

Read more