خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی

0 اله مراد سیف / نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد مجموع پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و مانده حساب

Read more

خطر صادرات بدون برگشت ارز :  خروج منابع کمیاب

1+ اله مراد سیف / در برخی بیماری ها شخص بیمار از طریق کلیه ها روزانه پروتئین دفع می کند  .چنین

Read more