مقدمه ای بر نقشه راه پیاده سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : سیف، اله مراد؛ مجله: مطالعات راهبردی بسیج » زمستان ۱۳۹۲- شماره ۶۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۸۹ تا ۱۱۶) <دریافت متن کامل> چکیده سیاستهای

Read more

شاخص سازی « تبعیض اقتصادی» به عنوان زمینه ساز تهدید نرم و ارزیابی آن در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : عزتی، مرتضی؛ سیف، اله مراد؛ ملکی شهریور، مجتبی؛ مجله: مطالعات راهبردی بسیج » زمستان ۱۳۹۲- شماره ۶۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۱۱۷ تا ۱۵۰) <دریافت متن

Read more

ظرفیت ها و محدودیت های مدیریت بحران در صحنه جنگ نرم اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان: الله مراد سیف ، محمد خجسته  فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره ۶۰ ، پاییز ۱۳۹۲ تاریخ دریافت: 

Read more

راهبردهای تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : سیف، الله مراد؛ حافظیه، علی اکبر؛ مجله: مطالعات راهبردی بسیج » پاییز ۱۳۹۲ – شماره ۶۰ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۶ صفحه – از ۱۸۳ تا ۲۱۸) <دریافت متن

Read more

توسعه بومی تغییری ضروری و بنیادین

نویسنده : متوسلی، محمود؛ سیف، الله مراد؛ مهاجرانی، میرسعید؛ مجله: برنامه ریزی و بودجه » پاییز ۱۳۹۲، سال هجدهم – شماره ۳ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۱۳۳ تا

Read more

مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی توسعه نظریه قدرت نرم متعارف در حوزه اقتصاد

نویسنده : سیف، الله مراد؛ افتخاری، اصغر؛ عزتی، مرتضی؛ رمضانی، محمد تقی؛ مجله: مطالعات راهبردی بسیج » بهار ۱۳۹۲ – شماره ۵۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۲ صفحه – از ۵ تا ۳۶)

Read more

مبانی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

  مبانی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی>

Read more