راهبردهای تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : سیف، الله مراد؛ حافظیه، علی اکبر؛

مجله: مطالعات راهبردی بسیج » پاییز ۱۳۹۲ – شماره ۶۰ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۶ صفحه – از ۱۸۳ تا ۲۱۸)

<دریافت متن کامل>

چکیده

تعامل سازنده و موثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم ، نیازمند داشتن راهبردهای تجارت بین الملل هم راستا با آرمانها و ارزشها و مبتنی بر مصالح بلندمدت نظام اسلامی است ؛ به گونه ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی ، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در درون نظام فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیتها برای غلبه بر چالشها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی از یک سو و نیز مبانی و ارزشهای بنیادین از سوی دیگر می باشد؛ از این رو سوال محوری این مقاله آن است که «چه راهبردهایی درتجارت بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران مناسب است که هم آرمانها و اهداف خود را حفظ کند و هم بتواند با تهدیدات اقتصادی ناشی از تحریم مقابله کند». در این مقاله با بررسی قابلیتهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مولفه های اصلی تاثیرگذار (داخلی و خارجی ) بر الگوی تعامل مناسب اقتصادی با جهان و ارزیابی این عوامل از منظر ارتباط با اهداف اساسی نظام ، عوامل کلیدی مشخص و سپس با تناظر برقرار کردن بین آنها در الگوی قوت – ضعف و فرصت – تهدید (سوآت ) راهبردهای مناسب استخراج و در نهایت ، ضریب جذابیت این راهبردها با ملاحظه شرایط جدید داخلی و خارجی مشخص شده است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران باید با بهره گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی ، منابع انسانی مومن و کارآمد، ظرفیتهای علمی ، واپایش اقتصاد غیررسمی ، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی ، تحرک بی وقفه و جهت دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته های منطقه ای و جهانی ، شناسایی بازارهای جدید (کالایی – مکانی )، تعامل با اقتصاد بین الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه های آزاد در بعد خارجی ، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان ، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف ، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به خوبی مقابله نماید.

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *