توسعه بومی تغییری ضروری و بنیادین

۰

نویسنده : متوسلی، محمود؛ سیف، الله مراد؛ مهاجرانی، میرسعید؛

مجله: برنامه ریزی و بودجه » پاییز ۱۳۹۲، سال هجدهم – شماره ۳ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۱۳۳ تا ۱۶۰)

<دریافت متن کامل>

چکیده

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

 

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *