نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی

0 دو فصلنامه علمی  پژوهشی مدیریت اسلامی، سال ۲۰ ، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ <دریافت متن کامل> مرتضی

Read more

ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

0 فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی  , دوره ۱۷، شماره ۶۸، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۳۲-۱ پدیدآورندگان:  محمد نهاوندیان ، الله مراد سیف

Read more

الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران ( مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

0 فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم / شماره شانزدهم – پاییز   ۱۳۹۱ <دریافت متن کامل> اله مراد سیف تاریخ دریافت: 

Read more

راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار

0 راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار نویسنده : سیف، اله مراد؛ مجله: آفاق امنیت » بهار ۱۳۹۱ – شماره ۱۴ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۴ صفحه – از ۲۵ تا ۴۸)

Read more