الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران ( مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

۰

فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم / شماره شانزدهم – پاییز   ۱۳۹۱

<دریافت متن کامل>

اله مراد سیف

تاریخ دریافت:  ۵/۷/۹۱     تاریخ پذیرش نهایی  ۲۵/۹/۹۱

چکیده

در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطلاحی )و نه لغوی( آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک میکند «فنریت اقتصادی» است. این مقاله به ادبیات فنریت اقتصادی پرداخته و الگوی مربوط رامورد بحث نظری قرار داده است. در ادامه، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهای رفتاری کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش بعدی مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مؤلفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی پیشنهاد شده است. در پایان راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آنها معرفی شده است.

 

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *