نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری

0 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماه نامه علمی  پژوهشی، سال

Read more

عوامل مؤثر بر شاخص شدت مصرف انرژی استان‌های کشور: رهیافت داده‌های تابلویی پویای فضایی

0 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی – جلد ۱۴ – شماره ۵۳ – تابستان ۱۳۹۶  صفحات ۱۰۳-۶۱ نویسندگان : اله مراد

Read more