مدیریت راهبردی اقتصاد ملی با بهره گیری از مکتب شهید سلیمانی

مدیریت راهبردی اقتصاد ملی با بهره گیری از مکتب شهید سلیمانی

فایل PDF ارائه در همایش مکتب شهید سلیمانی

فایل PDF : بهره گیری از ظرفیت های مکتب شهید سلیمانی در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *