نسبت سنجی اقتصاد مقاومتی با اقتصاد متعارف

0 اله مراد سیف / اقتصاد متعارف (orthodox economics ) که به وجه غالب و جریان اصلی علم اقتصاد در

Read more

بیانیه گام دوم : فرصتی برای نظریه پردازی بومی در اقتصاد

0 اله مراد سیف / بیانیه گام دوم انقلاب که از جانب مقام معظم رهبری تدوین و اعلام شده است،

Read more