«حکمرانی تورمی» و «تورم حکمرانی»

اله مراد سیف / مدل حکمرانی اقتصادی در کشور ما تورم پایه و به اصطلاح بکار رفته در این یادداشت

Read more

تحریم اقتصادی : چالش ها و ظرفیت ها

اله مراد سیف / پدیده تحریم اقتصادی که به عنوان یک سلاح سیاسی بر علیه کشورهای غیر همسو با استکبار

Read more

رویکرد ها ، اهداف و معیارهای ارزیابی مدیریت اقتصادی

دولت ها در مدیریت اقتصادی اهداف و رویکردهای متفاوتی می توانند داشته باشند .مقایسه مدیریت های اقتصادی دولت ها نیازمند

Read more