تحریم اقتصادی : چالش ها و ظرفیت ها

0 اله مراد سیف / پدیده تحریم اقتصادی که به عنوان یک سلاح سیاسی بر علیه کشورهای غیر همسو با

Read more

رویکرد ها ، اهداف و معیارهای ارزیابی مدیریت اقتصادی

0 دولت ها در مدیریت اقتصادی اهداف و رویکردهای متفاوتی می توانند داشته باشند .مقایسه مدیریت های اقتصادی دولت ها

Read more