تحریم اقتصادی : چالش ها و ظرفیت ها

اله مراد سیف / پدیده تحریم اقتصادی که به عنوان یک سلاح سیاسی بر علیه کشورهای غیر همسو با استکبار

Read more

اقتصاد ملی

اله مراد سیف / هنگامی که متغیرهای کلان اقتصادی که مجموعه­ی اقتصاد را شامل می­شود و مربوط به یک مجموعه­ی

Read more