یارانه ها و اقتصاد ایران

0 اله مراد سیف / اقتصاد ایران را می توان با مشخصه پرداخت یارانه زیاد معرفی کرد . این مشخصه

Read more

اقتصاد کنترل ترافیک شهری

0 اله مراد سیف / در کلان شهرها معضل ترافیک و بر اثر آن آلودگی هوا همیشه موضوع سیاست های مختلف

Read more

ضعف حکمرانی اقتصادی

1+ اله مراد سیف / این روزها پرسش اقتصاد آزاد یا دولتی با اشاره به سخنان معاون اول محترم ریاست جمهور

Read more

اما و اگرهای بازار ثانویه ارز و پیشنهاد راه سوم

0 اله مراد سیف / این روزها بانک مرکزی درگیر تعیین سیاست ارزی جدید است وانتظار عوامل اقتصادی از ریاست

Read more