جهاد اکبر در اقتصاد ملی: به بهانه افزایش نرخ ارز

اله مراد سیف / اقتصاد ایران همچنان درگیر آسیب هایی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی ما دارند و به

Read more

تحول در نظام برنامه ریزی اقتصادی : کارآمدسازی مدیریت بخش عمومی

اله مراد سیف / در نگرش اقتصادی، بخش عمومی در هر کشور متکفل فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی است. وظایف

Read more

چهل سالگی نظام و محورهای تحول در آینده : ارتقاء حکمرانی اقتصادی

انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی اصیل و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت که تشکیل یک جامعه اسوه

Read more