تحول در نظام برنامه ریزی اقتصادی : کارآمدسازی مدیریت بخش عمومی

2+ اله مراد سیف / در نگرش اقتصادی، بخش عمومی در هر کشور متکفل فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی است.

Read more

مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی

0   مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی <دریافت اسلاید های سخنرانی> 0

Read more