تمرکز زدایی:رویکردی اساسی به اصلاح نظام بودجه ریزی کشور

0 اله مراد سیف  / یادآوری درخواست اصلاح بودجه ریزی عمومی از جانب رهبر معظم انقلاب در نشست با کارآفرینان

Read more

اعلام توقف ارادی صادرات نفت خام : ضرورتی تاریخی

0 اله مراد سیف / شرایط تحریم ها وضعیت جالبی را برای اقتصاد کشور رقم زده است که ترکیبی از

Read more

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران : ریشه یابی دولتی بودن و نفتی بودن

0 اله مراد سیف / اگرچه دولت ها با اهدافی مشروع در اقتصاد نیز حضور دارند لیکن دامنه نفوذ آنها

Read more