تحلیل اقتصادی بودجه ریزی عمومی و کسری پنهان آن

اله مراد سیف / بودجه عمومی در سال ۹۹ به دلیل کمتر بودن منابع نسبت به مصارف در بخش عملیاتی

Read more

بودجه ۹۸ از منظری دیگر

لایحه بودجه ۹۸ هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل بررسی خود را طی می کند . منابع بودجه عمومی

Read more