طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی ( شهرداری تهران)

0

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی،

سال ۲۲ ،شماره ۲ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۳ :۱۸۳ -۱۵۱

طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)

اله مرادسیف      , علیرضا نادری    ,  منصور صادقی ,  محبت رئیسی

دریافت مقاله  ۲۲/۱۱/۹۲

پذیرش نهایی  ۹/۹/۹۳

چکیده

نظام مدیریت مالیات محلی، نقش تعیین کننده ای در تامین منابع درآمد پایدار شهری ایفا می کند . این تحقیق به دنبال معرفی مفاهیم، مرور ادبیات نظری، عوامل و شاخصهای کلیدی نظام مدیریت مالیات محلی با ویکرد اسلامی و در نهایت ارائه الگوی مفهومی نظام است . برای یافتن پاسخ سؤالات تحقیق، پرسشنامه توسط ۱۳۰ نفر از مدیران و مسئولان امور مالیات محلی شهرداری تهران تکمیل شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL در مورد سؤالهای ،تحقیق آزمون به عمل آمد و الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری تأییدشد . نتایج نشان میدهد که در نظام مالیات محلی مطلوب شهرداری تهران در بعد ورودیها سه عامل اهداف، راهبردها و سیاستهای منابع درامد مالیاتی در بعد فرایندها سه عامل فرایندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبانی منابع درامد مالیاتی ، در بعد خروجیها سه عامل کارایی، اثربخشی و رضایت ذی نفعان درآمد مالیاتی مهم است؛ وبدین ترتیب با عنایت به نارساییهای تامین منابع درمدی و الزام قانونی برای دستیابی به چشم انداز و حاکمیت ارزشهای اسلامی در شهر تهران، باید نسبت به طراحی و اجرای نظام مطلوب درآمدی اقدام لازم به عمل آید . در همین راستا پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *