پیامدهای سیاسی امنیتی پرداخت نقدی یارانه ها در بخش خانوار

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری
سال سیزدهم، دوره جدید، شماره ۲ ،تابستان ۰۰۱۱ :۶۵ ـ ۱

پیامدهای سیاسی امنیتی پرداخت نقدی یارانه ها در بخش خانوار

 الله مراد سیف  علی صباغی

تاریخ  پذیرش  :  ۱۳۹۹/۰۷/۱۳               تاریخ دریافت:      ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

 

دریافت و مشاهده مقاله : پیامدهای سیاسی امنیتی یارانه ها

چکیده
موضوع این تحقیق، بررسی پیامدهای سیاسـی امنیتـی پرداخـت نقـدی یارانه هـا در بخش خانوار
میباشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی پرداخت نقدی یارانه هـا در
جهت انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری و یا کاهش اثرات این پیامدها میباشد.
پرداخت نقدی یارانه هـا در کنار نکات مثبت و مزایایی که در پی خواهد داشت، با توجـه بـه شـرایط
کشور میتواند پیامدها و اثرات سوء ای را در بخش های مختلف ایجاد نماید که عـدم توجـه بـه آن هـا
میتواند به وقوع پیامدهای سیاسی و امنیتی منجـر گردد. از ایـن رو بررسـی ایـن پیامـدها بـه منظـور
جلوگیری از وقوع بحران های اجتماعی و امنیتی ضروری به نظر می رسد.
روشی که برای انجام این تحقیق انتخاب شده است روش توصیفی است. در ایـن تحقیـق از منـابع و
اطلاعات کتابخانه ای و از بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه استفاده شده اسـت و در پایـان از
نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده استفاده گردیده است.
جامعه آماری تحقیق را تعدادی از اساتید برخی از دانشگاههای کشور تشکیل میدهنـد کـه در زمینـه
مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صاحب نظر میباشند. نتیجه ای کـه از تحقیـق حاضـر میتوان
گرفت این است که پرداخت نقدی یارانه ها عوارضی را در بخش خانوار ایجاد خواهد نمود کـه ایـن
عوارض منجر به ایجاد نارضایتی در سطح جامعه خواهند شـد. ایـن عـوارض پتایسـیل بالایی را در
جهت وقوع اعتراضات و تبدیل شدن به پیامدهای سیاسی و امنیتی خواهند داشت و ازاین رو باید مـد
نظر قرار گیرند، اگرچه نتایج به دست آمده در تحقیق در جمـع بنـدی همـه مـوارد، بـروز پیامـدهای
سیاسی و امنیتی معناداری را در اجرای پردا خت نقدی یارانه ها در بخش خانوار شناسایی ننمود.

کلیدواژه ها: یارانه، بحران، پردا خت نقدی، اعتراضات اجتماعی.

 نویسنده مسئول: استاد اقتصاد، دانشکده مدیریت و بریامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران  Seif.1338@gmali.com
 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *