بیانیه گام دوم انقلاب و نقش راهبردی ناجا در عرصه اقتصاد ملی

بیانیه گام دوم انقلاب و نقش راهبردی ناجا در عرصه اقتصاد ملی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

مشاهده و دریافت مقاله بیانیه گام دوم و نقش ناجا

نویسنده

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

 ۲۰٫۱۰۰۱٫۱٫۲۵۳۸۱۹۴۶٫/SSJ.2021.97992

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب ضمن ارائه تحلیلی راهبردی از فرآیند طی­ شده در گام چهل ­ساله اول انقلاب و ارزیابی موشکافانه از وضعیت فعلی، محورهای حرکت انقلاب در گام دوم را نیز تبیین نموده و از این جهت، فرصتی ذی­ قیمت برای همه نهادها و دستگاه­ های حاکمیتی است تا جهت­ گیری آینده خود و مسیر حرکت خود را در جهت تحقق اهداف راهبردی بیانیه گام دوم تنظیم نمایند. در این مقاله، نقش اقتصاد مقاومتی ناجا در این راستا بررسی شده­ است و با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و نیز فراتحلیل، ضمن ارائه الگوی نظام مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی­ ایران از منظر بیانیه گام دوم، مبتنی­ بر این بیانیه، چهار راهبرد درون ­زایی، مولد شدن، مردمی ­کردن اقتصاد و برون­ گرایی احصاء و برای هر یک از این چهار راهبرد، مولفه ­ها و زیرمولفه­ های مربوط استخراج و سپس نقش­ های همیاری و نیز اقدام عملی ناجا در هر یک از زیر مولفه­ ها شناسایی و معرفی گردیده ­است. در این بررسی، درمجموع، برای راهبردهای چهارگانه، ۳۰ مولفه و ۱۲۰ زیرمولفه استخراج شده ­است. در نهایت، بررسی­ ها نشان می­ دهد که ناجا در ۶۵ اقدام نقش همیاری با دستگاه ­های اجرایی و در ۲۵ اقدام دارای مسئولیت برای اقدام عملی می ­باشد. به عبارت دیگر، در پیاده ­سازی راهبردی چهارگانه مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب، در ۵۴ درصد موارد، ناجا نقش همیاری داشته و در ۲۰ درصد موارد نیز دارای مسئولیت برای اقدام عملی و مستقیم می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *