نقش و تاثیر نهادها بر پیاده سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مقاله :  فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

سال سوم، شماره ۱۱ ،پاییز ۱۳۹۸ ،صفحات ۶۶-۳

نقش و تاثیر نهادها بر پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
اله مراد سیف
محسن نوروزی

دریافت فایل pdf مقاله

چکیده
جنگ اقتصادی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و به دنبال آن ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب و تأکید مکرر ایشان بر اجرای آن، پیاده ساز ی سیاست های ابلاغی را بیش از پیش مهم ساخته است. از دید صاحبنظران ، اجرای این سیاست ها ، برنامه ریزی های دقیقی را به عنوان پیش زمینه ی اجرای خود مطالبه مینماید. دراین بین نهادها به عنوان قواعد بازی در جامعه واصلی ترین ابزار تفسیر واقعیات بیرونی و همچنین زمینه ساز اقدامات اجرایی نقشی بی بدیل در اجرای هر برنامه ای داشته و به همین دلیل ما در این مقاله تلاش نموده ایم تا آنها را مورد توجه قرار دهیم. این پژوهش که به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی ، از نظر رویکرد آمیخته و از لحاظ روش تحلیلی توصیفی است، تلاش نموده تا با واکاوی ادبیات، تحلیل محتوای اسنادی که به روش وب و کتابخانهای و نیز از خلال مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان ۱۲ نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی کشور گردآوری شده به موضوع ذکر شده بپردازد.

کلید واژه ها: سیاستهای کلی، اقتصاد مقاومتی، نقشه راه، نهاد

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *