الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

 

مقاله : الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

اله مراد سیف
علیرضا شیخ
محمد رسول بهداد فر

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک
سال هفدهم، شماره ۸۷ ،زمستان ۸۹۳۷
مقاله نهم، از صفحه ۲۲۷ تا ۲

دریافت فایل pdf مقاله

چکیده

عدالت و جنبه های مختلف آن به خصوص از منظر اقتصادی در دین اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از همان ابتدا عدالت و ایجاد عدل و قسط از اهداف مهم
انقلاب برشمرده شده و همواره توجه به عدالت در کنار سایر امور مورد تأکید بوده است. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب با توجه به آسیب هایی که در زمینه عدالت به رغم تلاش مستمر دست اندر کاران وجود دارد
چالشهای اقتصادی برای کشور در این زمینه ایجاد کرده اند که به علت اهمیت موضوع چالش ها  در حال تبدیل به  آسیبهای امنیت ملی هیتند. در این رابطه فقدان یک الگوی مدون که بتواند با استفاده از
ظرفیتهای عدالت اقتصادی بر چالشهای این مقوله غلبه کرده و به تحقق اهداف تعیین شده منجر شود عامل پدید آمدن این مخاطرات بوده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش آمیخته با بکارگیری روش-
های کیفی موردی – زمینه ای نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه با خبرگان مجموعه ای از آسیب ها چالشها ظرفیتها و مؤلفه های عدالت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در نهایت الگویی برای عدالت
اقتصادی کشور ارائه شده است.

واژگان کلیدی: عدالت اقتصادی، اقتصاد ملی، تحریم اقتصادی

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *