گزارش جهانی توسعه بانک جهانی(۲۰۲۰) : تجارت برای توسعه در عصر زنجیره جهانی ارزش

گزارش توسعه انسانی بانک جهانی ۲۰۲۰ ک تجارت برای توسعه در عصر زنجیره جهانی ارزش

 

دریافت کامل : گزارش جهانی توسعه ۲۰۲۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *