تصویری از وضعیت اقتصادی کشور : چالش ها و راه کارها

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور : چالش ها و راه کارها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

معاونت پژوهشهای اقتصادی

خرداد ماه ۱۳۹۹

دریافت فایل کامل گزارش : مرکز پژوهش های مجلس

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *