طراحی الگوی راهبردی نقش آفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی

مقاله پژوهشی:

طراحی الگوی راهبردی نقشآفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاددانش بنیان با رویکرد اقتصادمقاومتی

قاسم علیپور
محمدرضا خراشادی زاده،
اله مراد سیف
سیدسعیدرضا احمدی زاده

چکیده
این تحقیق با اهداف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی و عمده نقش آفرینی نخبگان در تحقق اقتصاد
دانش بنیان ج.ا.ایران با رویکرد اقتصادمقاومتی و کشف روابط بین آنها و احصاء توانمندسازها، تعریف شد.
تحقیق از نوع کاربردی – توسعهای؛ از نظر روش توصیفی در فضای کیفی-کمی است که به شیوه
کتابخانهای و اسنادی و مصاحبه جامع و عمیق به جمعآوری دادهها پرداخته است. براساس مطالعات
اکتشافی عمیق از طریق مراجعه به بانکهای مطّالعاتی و دستیابی به پیشینه های تحقیق، منویات و
رهنمودهای حضرت امام(ره)و مقام معظمرهبری(مدظلهالعالی)، واکاوی تجربیات ملّی و جهانی، طی یک
فرایند منظم، با استفاده از نظریه استقرایی و روش نظریه زمینه ای، ابتدا با کدگذاری باز متون مورد نظر و
سپس با کدگذاری محوری و انتخابی، سازههای تحقیق استخراج شد. پس از شناسایی ابعاد و مؤلّفه ها و
روابط بین آنها، «الگوی راهبردی نقشآفرینی نخبگان و استعدادها در اقتصاد دانش بنیان با رویکرد
اقتصادمقاومتی» طرّاحی شد. سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از نرم افزارهای PLS Smart و
SPSS انجام گرفت و در انتها ابعاد الگو مشتمل بر نخبگان و استعدادها، شبکه بنگاهها و کسبوکارهای
فنّاورانه، حاکمیت، زیرساختها، بازار، منابع مالی و سرمایه و توانمندسازها شناسایی شدند.
کلید واژه ها: نخبگان؛ استعدادها؛ اقتصاد دانش بنیان؛ اقتصاد مقاومتی

 

دریافت مقاله کامل : نقش آفرینی نخبگان در اقتصاد دانش بنیان

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *